מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

טיפול באגרות הנחת צינורות

הנחת צינורות
אגרות הנחת צינורות מים והיטלי ביוב המוטלים על ידי הרשויות המקומיות נגבים מבעלי נכסים בגין פיתוחן של תשתיות עירוניות. אגרות והיטלים אלה מוטלים במקרים בהם מותקנת תשתית ביוב חדשה בסמוך לנכסים, כאשר הוגדל נפח הבניין או נבנה בניין חדש בנכס, וכאשר מחברים לראשונה נכס למערכת המים. אגרות והיטלים אלה יכולים להגיע לסכומים גבוהים ביותר.

חברת י.א. מעוף תפעל לביטול והפחתת אגרות והיטלים אלה, ותפנה עבורך לתאגיד המים או הרשות הרלוונטית.