מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

טיפול בהיטלי הזרמת שפכים

????? ????? ???? ????

החל משנת 2012 תאגידי מים וביוב גובים ממפעלים ועסקים למיניהם סכומי כסף גבוהים בגין הזרמה לכאורה של שפכים אסורים וחריגים, וזאת בנוסף לחיובים עבור שירותי המים והביוב. החיוב עבור הזרמת שפכים כאלה עשוי להגיע לעד פי 6 מעלות שירותי הביוב השוטפים המשולמים על ידך.

אם בעסקך בוצעו דיגומי שפכים על ידי תאגידי המים והביוב ונדרשת לשלם על בסיס דיגומים אלה, חברת י.א. מעוף תפעל להפחתתם או לביטולם של חיובים אלה עבורך.