מיחזור פסולות, הטמנת פסולות יבשה, גריסה

י.א. מעוף ניהול ואחזקות בע״מ

נוהל ברקת

תמונה22
פארק מיחזור ברקת מפעיל מערכת ניהול מתקדמת למעקב אחרי קליטה וטיפול בפסולת בניין, כתנאי לקבלת טופס 4.

מדי שנה נוצרים בישראל 7.5 מיליון טונות של פסולת בניין, אך מתוכם רק מיליון וחצי טון מגיעים לאתרי ההטמנה המוסדרים. אז לאן נעלמים 6 מיליון טונות פסולת בניין?

1. לצידי הדרכים
2. לאתרים פיראטיים
3. לוואדיות נסתרות

פסולת הבניין הפכה כבר מזמן למפגע הנופי והסביבתי הגדול בישראל!

החוק קובע כי "בהיתרי הבנייה ייקבעו התנאים בדבר פינויה המתוכנן של פסולת הבניין אל האתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה, במהלך העבודה ומיד לאחר השלמתה". (תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות (תיקון מס' 2) התשנ"ט 1999), אך לפעמים חוק אינו מספיק!  


תמונה77נוהל ברקת

פארק מיחזור ברקת הוא האתר הראשון בישראל אשר בנה מערכת ניהול נתונים המבטיחה שכל טון פסולת, עליו יוצא אישור לוועדת התכנון, אכן הגיע לאתר לטיפול מסודר.

נוהל ברקת מבוסס על תכנת מחשב ייחודית אשר יוצרת מעגל סגור של התהליך. שוברי ההטמנה משויכים להיתר בנייה ספציפי בכמות שנקבעת ע”י הרשות. רק לאחר שכל השוברים חזרו עם הפסולת, מונפק אישור לצורך קבלת טופס 4.נוהל ברקת מאפשר הוצאה מהירה של נתונים עפ”י מגוון רחב של פרמטרים ובראשם היכולת של הרשות המקומית לדעת בכל רגע נתון את כמות הפסולת אשר הועברה להטמנה מוסדרת בגין כל פרוייקט בתחומה וזאת בהשוואה לכמויות הפסולת אשר נקבעו בהיתר הבנייה.

נוהל ברקת הינו כלי מעקב ואכיפה מהמתקדמים הפועלים כיום בישראל ומטרתו לוודא כי הפסולת המיוצרת בפרוייקטים בתחום הרשות אכן מגיעה להטמנה מסודרת או מיחזור.

פארק מיחזור ברקת הינו האתר הראשון בישראל אשר פועל על פי נוהל סביבתי מתקדם שכזה.

 תמונה88

איך עובד נוהל ברקת?

1. ביצוע חישוב כמות פסולת צפויה מהפרויקט
2. הגשת מסמך מאושר ע”י מהנדס/אדריכל
3. ביצוע התקשרות עפ”י כמויות צפויות
4. הנפקת שוברי הטמנה ממוחשבים עפ”י מס’ בקשה להיתר/גוש/חלקה/מגרש.
5. הנפקת אישור התקשרות עם אתר פסולת מוסדר לוועדת התכנון
6. קליטת הפסולת מהפרוייקט באמצעות שוברי ההטמנה באתר
7. הוצאת דו”חות מעקב לרשויות
8. אישור להוצאת טופס לאיכלוס